Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja se on järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa.

Toimivakaan työyhteisö ei välttämättä ole ristiriidaton ja jokaisessa työpaikassa syntyy ajoittain ihmisten välisiä kiistoja. Työpaikkakiusaaminen voi joskus olla vaikea erottaa työelämään kuuluvasta normaalista ristiriitatilanteesta. Jos ristiriitoja ei selvitetä, ne voivat johtaa toisen kiusaamiseen.

Työpaikkakiusaaminen lisää stressiä, heikentää työhyvinvointia ja pahimmillaan voi johtaa kiusatun sairastumiseen.

Työpaikkakiusaamista voi olla

  • henkilön mustamaalaaminen
  • ammatillisen osaamisen vähättely
  • työyhteisön ulkopuolelle jättäminen
  • uhkailu
  • fyysinen väkivalta
  • seksuaalinen häirintä
  • esimiesaseman väärinkäyttö.

Kaikki ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista

Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäiseminen

Miten työntekijän tulee toimia, jos häntä kiusataan? 

Työntekijän täytyy kertoa kiusaajalle suoraan, jos hän kokee tämän käyttäytymisen asiattomaksi ja ettei hyväksy hänen toimintaansa. Kiusatun on kuvattava konkreettisesti, mitä hän kokee epäasiallisena.

Jos kiusaaminen jatkuu, työntekijän pitää kertoa asiasta esihenkilölleen. Jos kiusaaja on oma lähiesihenkilö, asiasta tulee kertoa hänen esihenkilölleen.   

Työpaikalla pitää olla ohjeet siitä, kuinka toimitaan, jos kiusaamistilanteita syntyy. Kiusatun on hyvä olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen, joka on kiusatun tukena ja voi ottaa asian esille.

Ellei työpaikalla ole ohjeita, miten ilmoittaa työnantajalle kiusaamisesta, voi apuna käyttää esimerkiksi Työsuojeluhallinnon ilmoitusmallia, joka löytyy Työsuojeluhallinnon sivulta. Jos esihenkilö ei tee mitään tilanteen ratkaisemiseksi, voi kiusattu tehdä ilmoituksen aluehallintovirastoon.

 

Lähde: https://www.tehy.fi/fi/tyoelamaopas/tyosuojelu/tyopaikkakiusaaminen