Työnantajan työkykyvastuu

Työhyvinvointi ja töissä jaksaminen ovat aiheita, jotka puhututtavat jatkuvasti.

Työn tekemiseen ja siihen suhtautumiseen vaikuttaa olennaisesti henkilön työkyky. Onko yrityksillä tarpeeksi selkeä kuva jo rekrytointivaiheessa työnhakijan työkykyisyydestä ja siitä miten se tulee kantamaan kyseisessä työympäristössä? Osaammeko ottaa huomioon myös ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat työssä suoriutumiseen?

Työkykyvastuu tarkoittaa sitoutumista henkilöstön työkyvyn edistämiseen. Vastuu kuuluu työnantajalle sekä työntekijälle itselleen. Jo rekrytointivaiheessa tulisi valita oikea henkilö oikeaan työtehtävään.

Työntekijän työkykyyn vaikuttaa hyvin paljon myös hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa. Olemme monesti työpaikoilla työrooleissamme, mutta tuomme mukanamme aina persoonamme yksilöllisine taipumuksineen. Työntekijä ei pysy työkykyisenä eikä työnteko ole kestävää, ellemme osaa havainnoida henkilöä tarpeeksi moniulotteisesti. Työkykyvastuu on työntekijän työkyvyn tukemista työpaikalla.

Hiljattain tehty tutkimus Laurea ammattikorkeakoulun kanssa osoitti selkeästi, että työnantajan sitoutumisella työntekijöiden työkykyisyyden tukemiseen on merkittävä vaikutus jo rekrytointivaiheessa. Selkeällä viestinnällä suhtautumisestaan työhyvinvointiin yritys parantaa antamaansa vaikutelmaa työnhakijoille. Työnantajayritys, joka on halukas osoittamaan sitoutumisensa henkilöstön työkykyisyyden edistämiseen, on selkeästi houkuttelevampi, kuin saman alan firma, jossa asiaan ei olla sitouduttu. Työkykyvastuusta kertoo ulospäin Työkykyvastuullinen työnantajayritys -sertifikaatti.

Työkykyvastuu ei kuitenkaan ole yksipuolinen asia: yritys ei voi huolehtia työntekijän työkyvystä mikäli yksilö ei myös ylläpidä ja edistä sitä itse. Molempien panos tarvitaan. Parhaaseen tulokseen päästään kun työnantaja ja työntekijä pyrkivät yhteiseen päämäärään, mikä on työntekijän sekä yrityksen hyvinvointi. Loppujen lopuksi ne ovatkin yksi ja sama asia. Ymmärtämällä henkilöstöä yrityksen voimavarana on mahdollista saada työntekijän koko potentiaali käyttöön. Yritys sekä työntekijä vaikuttavat toisiinsa ja sen vuoksi hyvä vuorovaikutus ja avoin viestintä osapuolien välillä onkin tärkeää. Työkyky on ominaisuus, jota voi kehittää ja johon voi tietoisesti vaikuttaa. Jokaisen henkilön lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset, ja työnantajayrityksen olisi tärkeää olla tietoinen niistä.

Työkykyisyydestä tulee molempien kantaa vastuuta – ja yrityksenä sitä kannattaa ehdottomasti tuoda myös esille.

Sulje